NGINOJESU – JOYOUS 19 Sbu Mthembu Lyrics

Thatha konke nginoJesu konk’ okunye kuyindiva nje
(Take everything for I have Jesus, everything else don’t mean anything)
Kodw’ uthando lwakhe lumi izolo namhla njalo bo
(His love reigned yesterday, today and always)
Yek ‘ ubuhle bokumazi uMsindisi wethu lo
(How wonderful it is to know our Savior)
Yek’ uthando lwakhe lumi izolo namhla njalo bo
(And his love reign yesterday, today and always)Thatha konk’ okwami ushiyel’ uJesu
(Take my everything and leave Jesus for me)
Ukukuphila kwami yena
(He is my life)
Nxa ekhona uJesu wami hay’ angesweli lutho
(In the presence of Jesus I shall not be in need of anything)
Yek ‘ ubuhle bokumazi uMsindisi wethu lo
Yek’ uthando lwakhe lumi izolo namhla njalo bo

Ngoba nguye owangi mela (He’s the one who stood up for me)
La ngilahlwe okwempela (When I was forsaken for real)
Ngal’ uthando wangifela umhlobo wam (With love He died for me, my friend)
Waye hlatshwa njengemvana (He was slayed like a lamb)
Azangez’ owakhe mtwana (To make me his own child)
Yek’ inhlanhla yokwazana nomhlobo wam (what a privilege it is to know my friend)

Akathengwa ngegolide, akathengwa nangemali
(He is not bought by gold nor by money)


Comments

Popular posts from this blog

TITLE: CHINEKEM KA (THANK YOU LORD) BY SALVATION MINISTRIES CHOIR

The Great Physician (Salvation Ministry Choir)

Siya Mma Mma Imela Lyrics by Beulah